menu
menu Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych
drukuj

2020-03-17 12:11:10

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Czarnia, dn. 17.03.2020 r.

I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełnić następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

 1.  posiada obywatelstwo polskie;
 2. posiada wykształcenie minimum zawodowe;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 4. nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5.  stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6.  ma nieposzlakowaną opinię;
 7.  mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi, wymagającymi opieki.

II. Wymagania dodatkowe:

a) wysoka kultura osobista;

b) umiejętność organizowania pracy w domu klienta.;

c) umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych;

d) mile widziane posiadanie kursu w zakresie opieki nad osobami starszymi;

e) prawo jazdy kat. B

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

Do zadań opiekunki środowiskowej należeć będzie w szczególności:

 1. Usługi gospodarcze:
  a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby;
  b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych artykułów w gospodarstwie domowym,
  c) pomoc w przyrządzaniu posiłków ,
  d) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
  e) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
  f) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

2.Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb, pomoc przy myciu,ubieraniu się,
b) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni.

3.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych usługami opiekuńczymi.

IV.Wymagane dokumenty:

 1. CV i List motywacyjny własnoręcznie podpisany ;
 2. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 3.  Kserokopia świadectw pracy;
 4.  Kwestionariusz osobowy;
 5.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku;
 6.  Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 7.  Oświadczenie o niekaralności następującej treści:

„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1260)
8. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych;
9.Prosimy o dopisanie w CV klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ.Dz.Urz.UE L Nr 119.

V.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł mniej niż 6%.

VI. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na ½ etatu.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS w Czarni,

w godzinach urzędowania tj. od 8.00 do 15.00 do 30 marca 2020 r. lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni

Czarnia 41

07-431 Czarnia liczy się data wpływu do Ośrodka

w zamkniętej/zaklejonej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko – OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

 

                                                                                                                     Kierownik GOPS

 

                                                                                                                  Krystyna Skorupska

 

Informacje o artykule

Autor: Krystyna Skorupska
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 17.03.2020 11:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 170815

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
menu