menu
menu
drukuj

2017-04-20 12:53:31

Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe


plakat

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 20.04.2017 12:53
Data ostatniej modyfikacji: 20.04.2017 12:54
Liczba wyświetleń: 1674

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe 20.04.2017 12:53 Grzegorz Kamzelski
2 Szkolenia Zwiększające Kompetencje Cyfrowe 20.04.2017 12:53 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-04-07 09:58:29

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI


rehabil

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.04.2017 09:58
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2017 09:59
Liczba wyświetleń: 3787

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI 07.04.2017 09:58 Grzegorz Kamzelski
2 TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI 07.04.2017 09:58 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-03-16 08:50:51

APEL PREZESA KRUS


apel

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 16.03.2017 08:50
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2017 08:51
Liczba wyświetleń: 7509

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 APEL PREZESA KRUS 16.03.2017 08:50 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-03-13 13:19:20

OGŁOSZENIE


kurpsie

 

 

Ogłoszenie Nr: 2/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz rozwiązań innowacyjnych – projekt grantowy dotyczący organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską (limit dostępnych środków: 200 000,00 PLN)

 

I.

Termin składania wniosków: od dnia 20 marca 2017 r. do dnia 05 kwietnia 2017 r. do godz. 16.00.

II.

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

III.

Forma  wsparcia: Zadanie jest finansowane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych kosztów. Wartość zadania nie może być wyższa niż 25 000,00PLN oraz niższa niż 5 000,00PLN.

IV.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego.

V.

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: Organizacja festynów integrujących wieś kurpiowską na terenie działania LGD „Kurpsie Razem”.

VI.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

Cel ogólny 2. Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego obszaru objętego strategią rozwoju lokalnego, w tym również grup defaworyzowanych w okresie 2016-2023.

Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego: Liczba uczestników festynów integrujących wieś kurpiowską.

Cel szczegółowy 2.2. Wzrost aktywności mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju.

Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego: Liczba osób z grup defaworyzowanych biorących aktywny udział w przygotowaniu i organizacji festynów integrujących wieś kurpiowską.

Przedsięwzięcie 2.2.1 „Aktywna Kurpiowszczyzna”

Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia: Liczba zorganizowanych festynów integrujących wieś kurpiowską.

VII.

Ramy czasowe, w których realizowany będzie projekt grantowy: 01.06.2017r. – 30.09.2017r.

VIII.

Warunki udzielenia wsparcia:

 • Ø Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 • Ø Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.
 • Ø Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 28.
 • Ø W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 3 i 4.
 • Ø W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

IX.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami.
 • Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie.
 • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Statut podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy.

X.

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=119

XI.

Formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=57:konkurs-projekty-grantowe-&Itemid=53

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 13.03.2017 13:19
Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2017 13:20
Liczba wyświetleń: 8055

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OGŁOSZENIE 13.03.2017 13:20 Grzegorz Kamzelski
2 OGŁOSZENIE 13.03.2017 13:19 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2017-02-27 13:12:05

Zaproszenie na szkolenie


                 ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zasad przyznawania pomocy dla poddziałania 6.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Szkolenie organizowane jest w związku z uruchomieniem w dniach : od 13 marca 2017r. do 11 kwietnia 2017r. naboru wniosków z poddziałania 6.2 „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej".

Termin przeprowadzenia szkolenia: czwartek 9 marca 2017r., w godzinach 10:30-12:30 Miejsce przeprowadzenia szkolenia : Biuro Powiatowe w Ostrołęce ul. Kościuszki 17, sala konferencyjna wejście od ul. Kościuszki

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 27.02.2017 13:12
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 10997

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-02-14 11:44:18

OGŁOSZENIE


aldesa

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.02.2017 11:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13554

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-02-14 11:24:49

„Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa"


krusa

szkoła

Już po raz siódmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, pn.

Bezpiecznie na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa"

Celem Konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej lat 16. Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach: PT KRUS i wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wiejskich szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (l grupa: klasy O-III, II grupa: klasy IV-VI).

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom dzieci związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym substancji chemicznych. Na laureatów obu etapów konkursu czekają nagrody rzeczowe. Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego konkursu wezmą udział w eliminacjach centralnych.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówkach Terenowych KRUS oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Warszawie

PT KRUS MYSZYNIEC

ul. Nadrzeczna 2 07-430 Myszyniec

tel. 297722512

w załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Regulamin z załaczn...pdf Regulamin 2017-02-14 11:26:21 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 14.02.2017 11:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 13564

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2017-02-07 15:05:36

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne


krus                        logo

  

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz
  poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i
  urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017r.

Ważne terminy:

 • 31.03.2017 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie,
 • 9.05.2017 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu,
 • 16.06.2017 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

* w załączeniu Regulamin Konkursu i Zgłoszenie

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik XV_BGR_Zgloszenie.do...ocx Zgłoszenie 2017-02-07 15:06:18 Kamzelski Grzegorz
załącznik XV_BGR_Arkusz_oceny....ocx Arkusz oceny 2017-02-07 15:06:32 Kamzelski Grzegorz
załącznik XV_BGR_Regulamin.pdf Regulamin 2017-02-07 15:06:55 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 07.02.2017 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2017 15:11
Liczba wyświetleń: 14479

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 07.02.2017 15:10 Grzegorz Kamzelski
2 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 07.02.2017 15:07 Grzegorz Kamzelski
3 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 07.02.2017 15:05 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2016-11-23 08:58:15

Spis stanu stada zwierząt gospodarskich


1

2

 

3

4

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik arimr_spis_stanu_sta...pdf spis stanu stada zwierząt gospodarskich 2016-11-23 09:01:38 Kamzelski Grzegorz
załącznik spis stanu stada.pdf Spis stanu stada do wydruku 2016-11-23 11:37:18 Kamzelski Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.11.2016 08:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 30377

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2016-11-23 08:52:11

UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR w OSTROŁĘCE


informacja

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 23.11.2016 08:52
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2016 09:06
Liczba wyświetleń: 30354

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY BIURA ARIMR 23.11.2016 09:05 Grzegorz Kamzelski
2 INFORMACJA ZMANA SIEDZIBY ARIMR 23.11.2016 08:53 Grzegorz Kamzelski
3 INFORMACJA 23.11.2016 08:52 Grzegorz Kamzelski
menu