menu
menu
drukuj

2016-09-21 12:38:09

XVI Zwyczajna Sesja Rady Gminy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t. j.   Dz. U. z 2016r. poz. 446 )  zwołuję XVI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Czarnia , która odbędzie się w dniu  29 września 2016r. o godz. 13ᴼᴼ w lokalu szkoły podstawowej w Czarni.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków dotyczących zmian porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XIV  Zwyczajnej Sesji Rady  Gminy i z XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu Gminy Czarnia za I półrocze 2016r.
 6. Rozpatrzenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Czarnia za rok szkolny 2015/2016.
 7. Podjęcie uchwał:

      -    w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarnia na lata 2016 –2020

       -    w sprawie  zmian uchwały budżetowej Gminy Czarnia na  2016 rok

       -     w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

       -     w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie

             odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu  składania deklaracji za pomocą

             środków komunikacji elektronicznej.

       -     w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Gminy Czarnia na lata

              2015-2020.

        -    w sprawie  uchwalenia Programu Gospodarki Wodno-Ściekowej Gminy Czarnia na lata

              2015-2020

        -    w sprawie  zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Czarni.

        -    w sprawie udzielenia  Powiatowi Ostrołęckiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy

             Czarnia w roku 2016.

 1. Informacja Wójta Gminy Czarnia o realizacji uchwał podjętych na XIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy i na XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 4. Zakończenie obrad.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor: Krzysztof Kurzyński
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 21.09.2016 12:38
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2260

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2016-09-01 11:38:42

Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim


logo

 

 

Ogłoszenie Nr: 1/2016

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej (limit dostępnych środków: 2 800 000,00 PLN)

   

Termin składania wniosków: od dnia 15 września 2016 r. do dnia 30 września 2016 r. do godz. 16.00.

   

Miejsce składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” przy ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.  Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia i numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”.

   

Forma  wsparcia: Wsparcie ma formę premii w wysokości 70 000,00PLN.

   

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

   

Warunki udzielenia wsparcia:

Ø Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz  przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Ø Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych na konkurs.

Ø Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać, aby otrzymać dofinansowanie wynosi 28.

Ø W przypadku równej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście rankingowej decyduje suma punktów za lokalne kryteria wyboru operacji o numerach: 1, 2, 5 i 6.

Ø W przypadku, gdy po dokonanej analizie punktów za lokalne kryteria wyboru operacji w dalszym ciągu zaistnieje sytuacja takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście rankingowej będzie decydowała kolejność złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach naboru do biura LGD (dzień-godzina-minuta).

   

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz lokalne kryteria wyboru operacji/projektów znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” pod linkiem:

http://kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=119

   

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” www.kurpsierazem.eu, Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Kurpsie Razem, ul. Plac Wolności 60/31, 07-430 Myszyniec, tel.: 517-479-418 lub 887-337-614. Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

UWAGA! Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

 

 

Link z ogłoszeniem na  stronie internetowej, gdzie są wszystkie załączniki.

http://www.kurpsierazem.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=383:ogoszenie-o-naborze-wnioskow-na-podejmowanie-dziaalnoci-gospodarczej&catid=1:aktualnosci&Itemid=40

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 01.09.2016 11:38
Data ostatniej modyfikacji: 01.09.2016 11:44
Liczba wyświetleń: 4381

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 01.09.2016 11:39 Grzegorz Kamzelski
2 Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 01.09.2016 11:39 Grzegorz Kamzelski
3 Nabór wniosków z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 01.09.2016 11:38 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2016-08-08 12:08:18

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE


logo

 

                                                                       

Rekrutacja na szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kurpsie Razem rozpoczyna rekrutację na szkolenia

z zakresu pisania wniosków o przyznanie pomocy na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Terminy i miejsca spotkań:

1) 22.08.2016r. - "Karczma Marysieńka", ul. Poległych 2, 07-430 Myszyniec;

2) 23.08.2016r. - Sala Bankietowa Wenus, ul. Trasa Mazurska 15, 07-420 Kadzidło;

3) 24.08.2016r. - Agroturystyka Sala Bankietowa Krzyżewscy, ul. ks. kan. E. Sierbińskiego 48, 07-436 Lipniki.

4) 25.08.2016r. - Sala Bankietowa’’ U Cichosza”, ul Padlewskiego 2, 06-330 Chorzele

5) 31.08.2016r. – Zajazd Borowik, Łodziska 1A, 07-402 Lelis

 

Szczegółowy harmonogram spotkań

Czas realizacji

Tematyka zajęć

9:00 – 9:30

·         Rejestracja uczestników/uczestniczek

·         Podpisanie listy obecności

 

9:30-11:00

·         Prezentacja wniosku wraz z biznesplanem

·         Omówienie wniosku o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej

11:00-11:20

·         Przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto)

11:20-13:00

·         Omówienie wniosku o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz formularza biznesplanu – ciąg dalszy

13:00-13:20

·         Przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto)

13:20 – 15:00

·         Omówienie warunków umowy o przyznanie pomocy

·         Omówienie wniosku o płatność


Szczegółowych informacji w sprawie szkoleń udzielają  Monika Rydel i Barbara Szczubełek - doradcy ds. projektów pod numerami telefonów 517-479-418, 887-337-614, e-mail: doradcakurpsierazem@interia.pl

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.08.2016 12:08
Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2016 12:09
Liczba wyświetleń: 7488

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE 08.08.2016 12:08 Grzegorz Kamzelski
drukuj

2016-07-08 11:46:46

XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów


Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, koalicją pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację im. Stefana Batorego

oraz Związkiem Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

 

OGŁASZA

XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych

dla tegorocznych maturzystów

             

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 

 1. maturzystami 2016 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2016 roku będą dyskwalifikowani;

 

 1. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

 

 1. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2016r. kwoty 1295zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1480zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

 

 1. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;

 

 1. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym
  na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

 

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2016/2017 rekomenduje 7 maturzystów
do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości
5000,00zł. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

 

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

 1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
 2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2016r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).

 

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 03 sierpnia 2016r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.

 

Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata, Algorytm oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są na stronie internetowej www.kurpsierazem.eu w aktualnościach
oraz w zakładce dokumenty do pobrania.

 

 

Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro, pok. nr 31 i 32 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.

 

Kontakt: tel. 517-479-418, 887-337-614; 

e-mail: kurpsierazem@wp.pl, kurpsierazem@interia.pl;

www.kurpsierazem.eu, www.przedszkolabezgranic.eu.  

Informacje o artykule

Autor: Grzegorz Kamzelski
Zredagował(a): Grzegorz Kamzelski
Data powstania: 08.07.2016 11:46
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2016 15:12
Liczba wyświetleń: 11503

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XV edycję Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów 08.07.2016 11:46 Grzegorz Kamzelski
menu